Návštěv : 1978

Industrial \ Experimental \ Noise
Česká republika
 

 

 

Základní informace - Skrol

Web: www.vladimirhirsch.com/cz_Skrol.html

Soubor SKROL (VLADIMÍR HIRSCH - skladatel, klávesové nástroje, analogová a digitální techinka, vokál, MARTINA SANOLLOVÁ - vokál, TOM SAIVON - noise, texty) vznikl v roce 1996 na troskách post-punkové formace DER MARABU a od samého počátku vychází od samého počátku své činnosti jak z pozitivních, tak negativních výsledků jejich tvorby, tedy coby sice rockového, ale již standardu výrazně vymykajícího se hudebního útvaru, založeného na původních skladebných principech, obohacených programovými vlivy neoklasicistickými. Pramenem ze kterého vychází, je především slovanská melodika a harmonizace, v čemž se odráží snaha o navázání na vlastní hudební kořeny, tedy i na hudbu, z těchto tradic čerpající (Leoš Janáček, Miloslav Kabeláč, Igor Stravinskij). Tato cesta je v tvorbě SKROL směrována mnohem více k moderní formě hudby vážné jak svým nástrojovým obsazením a rozvinutím jeho zvukových možností (syntezátory či samplery pracující s rozličnými podobami nástrojů klasického symfonického orchestru), tak jeho integrací do ambientních struktur, charakteristických pro současnou postindustriální tvář světa. Takto obecně pojmutý model se jeví v konkrétním výsledku jako začlenění vlastního hudebního sdělení do arteficielního prostoru, který má navodit přesvědčivý a intenzivní vjem plnosti či prázdnoty prostředí, ve kterém se odehrává ústřední děj. SKROL se tedy pokouší dosáhnout organického sepětí vlastní alternativy vážné hudby s prostředím postindustriální kultury a vytvořit tak v návaznosti na předchozí činnost novou formu, kterou Hirsch nazývá integrovanou hudbou. 

V průběhu roku 1996 jsou Hirschem připraveny základy dvou studiových projektů, soubor pak pracuje na iniciálním koncertním programu, aby poprvé vystoupil v březnu 1997 v pražském aláci Roxy. Od začátku existence SKROL vytvořil Hirsch pro soubor pět více či méně kompaktních projektů, SIMPLICITY OF HERESY (leden-květen 96), INSOMNIA DEI (leden-duben 97), THE FALL VERIFIED (červenec-říjen 97), DANCES & MARCHES (květen 1997-červen 1998) a NEW LAWS/NEW ORDERS (září 1999-březen 2000). 

 SIMPLICITY OF HERESY je rozsáhlá šedesátiminutová suita epického charakteru, na religiozní téma. Ve velké míře je zde využito zvukově specifických syntetických podob smyčců, dechů, klasických varhan, hutně preparovaného klavíru, bicích a vzájemných kombinací těchto nástrojů ve výše popsané atmosféře, která zde však tvoří na rozdíl od dalších prací SKROL (výjimkou pouze skladba Non-Organique) jen jakési hůře identifikovatelné pozadí. Ideová spřízněnost se skladatelskými vzory je v několika skladbách patrná, nepřerůstá však rámec respektu. Strohé militantní rytmy dodávají hudbě neúprosnosti, jíž potencuje používání instrumentálních smyček jako podkladu (Agog, Exsanguis). Jeho ostinátní charakter má být kontradikcí nad ním se rozvíjejících melodických témat. Ta se velmi ráda v mírně pozměněné podobě občas navrací k svému počátku, jakoby v pochybnostech o vyslovených soudech. Tento princip je markantní zejména v poslední skladbě suity Exsanguis, která by měla vyjádřit únavu, vyčerpání, nejistotu a zklamání ze sebe sama i pokoru a smíření se s Bohem s přiznáním skutečného motivu, spočívajícím v prosazování sama sebe, nikoli idey jako takové. Vskutku kacířská myšlenka na konci dvacátého století, tolik nakloněnému všem, kteří opovrhli duchem a prohlásili základní instinkty za cnost. SKROL ovšem nemají v úmyslu jen moralizovat a odsuzovat svět, který je obklopuje, jejich výpověď je především autobiografií. První verze studiové úpravy projektu s názvem HERETICON z roku 97, obohacuje původní, převážně duchovní a poněkud akademicky suchou verzi o rozměr fyzický díky bohatší instrumentaci a vokálním partům. Jejich nejcharakterističtějšími rysy jsou výrazná citová vypjatost a dynamická stavba. Oscilují od dramatických, epicky pojatých (Litanie), přes výrazně melodické (Adveniat) až k drastickým, ve smyčkách rytmizujícím výkřikům. Hlasový arsenál neobsahuje jen ženský vokál, některé skladby jsou kolorovány hlasovými smyčkami či recitativy, převážně s použitím hlasu mužského. Prostor této podoby projektu dotváří poněkud aktivnější ambient v podobě neinvazivní industrializované hlukové klenby, ve které vlastní děj probíhá. Konečná verze alba je nazvána HERETICAL ANTIPHONY a je výsledkem neobvykle důsledného přístupu souboru k dané látce. Monotématičnost a sevřenost je podtržena plastickou specifickou instrumentací spolu se stmelujícím, typicky kovově působícím soundem použitých nástrojů. Definitivní verze suity, uskutečněná v následujícím roce ještě výrazněji potencuje všechny atributy opusu, především instrumentaci, zvukovou pestrost a úlohu mužského vokálu, který má zde plnohodnotnou funkci a svými charakteristikami vytváří jakési nesmlouvavě oponující „alter ego“ vokálu ženskému. Zkrácením metráže sice ubylo na epičnosti projektu, ale spolu s výše uvedenými atributy bylo dosaženo vyššího stupně údernosti a naléhavosti výpovědi. Album bylo vydáno na CD v srpnu 1999 německým nakladatelstvím Membrum Debile Propaganda. 

Rovněž přísně koncepční INSOMNIA DEI je albem, ve kterém se alespoň obrysově zdá být dosaženo kýžené organické integrace instrumentace, harmonizace a skladebných principů na straně jedné s povýtce syrovým, hutným a destruktivním soundem, do nějž je vše vnořeno, na straně druhé. Album je, dle Hirschových slov, „plným břichem“, kdy intenzita a strukturalita mas zvuku vskutku působí dojmem provalením hrozící plnosti. Pro SKROL typické tónorodé principy, rozvíjené se zřetelnou afinitou k jejich provázání s typickými formami slovanského modu, sdružují všech sedm skladeb v jeden celek. Potenciace slovanského prvku spočívá nejen v sémanticky blízkých, jednoduše vázaných melodiích, protkávajících základní látku skladby (Dei irae) či zachvívajících se ne zcela nápadně nad onou masou zvuku (Agog II), ale i v harmonizacích (Soaking, Uniformity Celebration March) a některých vokálních partech (Insomnia). Kontrast mezi agresivní bází hudby a nad ní nesoucími se melodiemi spolu s emocionálně rozdílnými charakteristikami obou vokálů (éteričnost a mystičnost hlasu ženského proti agresivitě či nesmiřitelnosti hlasu mužského) vytváří působivou dialektiku sdělení ve smyslu věčného zmítání se mezi ideou a realitou. Velmi podobného efektu dociluje soubor i střetem různých výrazových charakteristik v rámci vlastní instrumentace (Insomnia). Ve vlastní myšlence projektu je tradičně přítomno téma trvalé pochybnosti o cestě k věčnosti či zmaru, stejně jako naplnění obav z nevyhnutelnosti zániku lidské civilizace v důsledku zborcení hodnot. Skladba Movie Martyr představuje svým neskrývaným patosem a proklamativností jakýsi ideologický pilíř tvůrčího programu SKROL. Album bylo vydáno souborem nejprve ve vlastní režii a v omezeném nákladu (100 kusů) na MC, skladby Soaking, Movie Martyr, Insomnia a Dei irae vydalo pod názvem MARTYRIA na 10´LP nakladatelství LOKI Foundation v srpnu roku 1998, aby kompletní CD vyšlo oficiálně v roce 2001 u Chromozome Records (USA) a v roce 2003 u M.D.Propaganda. 

Nejdelší a nejvíce souborem želenou prodlevou ve studiovém zpracování se může „pochlubit“ album DANCES & MARCHES FOR THE ORPHAN AGE (základní verze vytvořena v červnu 1997). Tento projekt má opět charakter suity, tentokrát však nikoli na epickém principu. Dominuje téma opuštěnosti společností neakceptovatelného jedince, jenž pátrá po smyslu existence svojí i jemu nekonvenujícího světa, ve kterém je nucen žít, jeho premisy, jejich zpochybnění a touha po katarzi. Jednotlivé skladby vystupují z jakési zející prázdnoty, připomínající rozevřený chřtán propasti. Není to však prázdnota ve vlastním slova smyslu, neboť v ní cítíme přítomnost života či principu, vzdáleného naší racionalitě. Působí dojmem nedohledné dýchající hlubiny (ambientní vrstva hudby), jejíž temné ústí je obklopeno lidskou masou (instrumentální báze), kde z anonymity vystupují zcela konkrétní, emočně vypjaté tváře (vlastní hudební sdělení, vokály, neinvazivní hlukové samply). Zde se promítají individuální vize rozdílných inklinací jednotlivých členů SKROL na matrici sjednocujícího filozofického substrátu, kterým je všudypřítomné existenciální téma. Již tradičně jsou v některých případech základem stavby skladeb typická ostinata, patrna je obliba lichých, místy „vykolejujících“ neúplných rytmů. Vokály při zachování principů teze-antiteze směřují na dominujícím ženském pólu místy k výrazně bolestně melodické (Iob 03), místy k nonverbální, transcendentální poloze a roli nejvýznamnějšího nástroje zde nikoli četností, ale svým obsahem zaujímají varhany, jejichž sound je nepřehlédnutelně vztyčeným, jakoby varujícím prstem. Projekt byl po Hirschově několikanásobném přepracování vydán oficiálně v březnu 2005 portugalským vydavatelstvím DAGAZ Music. 

Album NEW LAWS / NEW ORDERS bylo původně plánováno k vydání již v roce 2000 coby kulminace konceptu integrované hudby, avšak pochyby o stylové čistotě projektu je na dlouhý čas odsunuly na vedlejší kolej. Posléze bylo album v roce 2008 kompletně přepracováno a doplněno několika nevydanými skladbami. Eklekticky završuje činnost souboru je též kulminací jeho konceptuálních možností. Vyšlo v roce 2009 u argentinského vydavatelství Twilight Records. 

Několik skladeb SKROL se objevilo na kompilacích. Je jimi např. skladba Eternity Ltd., která byla zařazena pod názvem Ewigkeit na kompilační album THORAK, vydané v září 1998 u WAVS 203 v německém Duisburgu či Fall A Prey, která vyšla na dvoudeskové kompilaci Behind The Iron Curtain/Ten Years Of Madness ruského labelu AchtungBaby. 

Koncertní programy SKROL jsou často doprovázeny filmovou projekcí. Jedním z nejoblíbenějších z nich byla Saivonova střihová koláž z dokumentárních snímků maďarského režiséra Zoltána Huszárika. Soubor pravidelně vystupoval v Polsku a Německu, přičemž v Česku se omezoval většinou pouze na pravidelný Pražský industriální festival. Absolvoval několik delších zahraničních turné, britské v roce 1998, německé na podzim 1999 a prozatím nejdelší a neúspěšnější v červnu roku 2001 v USA (střídavě jako SKROL a AGHIATRIAS), s názvem Fire Martyrs Tour. Tamější vystoupení v New Yorku, Bostonu, Clevelandu, Pittsburghu, Detroitu, Chigagu a dalších městech byla povýtce kombinací programů. V roce 2002 přerušili SKROL na dlouhou dobu aktivitu, ale svoji činnost revitalizovali albem NEW LAWS / NEW ORDERS a především obnovením koncertní činnosti v roce 2011 programem SURREAL TECTONICS s výraznou rolí synchronizované videoprojekce, jejímž autorem je Marianna Auster. 

 


© 2019 CzScene.cz - All rights reserved