Podminky registrace

I. Předmět a specifikace podmínekPředmět

1. Poskytovatel je provozovatelem internetovém serveru CzScene.cz (dále jen „CzScene“), a za níže uvedených podmínek hodlá poskytnout umělci službu, která spočívá v zejména v umístění a prezentaci hudebních děl umělce, jakož i dalších materiálů propagačního nebo uměleckého charakteru .

2. Umělec vystupuje pod názvem, který uvedl v registračním formuláři (v poli "jméno") na CzScene a je autorem hudebních děl, která má zájem prezentovat na CzScene a zároveň uděluje poskytovateli práva ke všem hudebním dílům a ostatním materiálům propagačního nebo uměleckého charakteru k jejich použití na CzScene.

3. Umělec tímto uděluje poskytovateli oprávnění zpřístupňovat jeho hudebního díla a ostatní materiály propagačního nebo uměleckého charakteru veřejnosti prostřednictvím počítačové sítě (na CzScene) ve smyslu §18 odst. 2 Autorského zákona.


II. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Umělec potvrzuje (a je povinen vždy zajistit), že předmětná hudební díla, a zmíněné materiály jsou původním autorským dílem umělce a nejsou zatížena právy třetích osob včetně všech majetkových práv ve smyslu Autorského zákona a dále pak, že nejsou v rozporu s žádným obecně závazným právním přepisem a neporušují autorská či jiná práva žádné třetí osoby.

2. Umělec dále stvrzuje, že má plnou a ničím neomezenou právní způsobilost i ničím neomezené oprávnění uzavřít tyto podmínky a v jejím rámci poskytnout díla a oprávnění uvedená v těchto podmínkách.

3. Práva udělená umělcem poskytovateli se vztahují, ale nejsou omezena, na zvukové nahrávky, audiovizuální záznamy hlasového, nebo hudebního vystoupení, biografické informace, ochranné známky, a kterýkoliv jiný materiál poskytnutý ze strany umělce dle těchto podmínek.

4. Umělec je oprávněn kdykoliv na základě písemné žádosti zaslané poskytovateli upustit od postoupení práv k jednotlivým hudebním dílům a materiálům. Poskytovatel má po obdržení takové žádosti lhůtu 7 dnů na odstranění hudebních děl a materiálů ze serveru CzScene.

5. Poskytovatel stejně jako umělec jsou oprávněni ukončit tyto podmínky výpovědí s 60denní výpovědní lhůtou počítanou ode dne kdy příslušná smluvní strana obdrží písemnou výpověď. Nejpozději v poslední den jejího uplynutí (pokud se strany písemně nedohodnou jinak) je poskytovatel povinen odstranit data umělce ze serveru CzScene.

6. V případě sporných autorských či jiných práv k hudebním dílům či materiálům je umělec povinen bez zbytečného odkladu o takové skutečnosti poskytovatele informovat. V případě, že poskytovatel odhalí porušování, nebo poškozování autorských práv či rozpor s obecně závazným právním přepisem, má právo na okamžité odstranění takových hudebních děl či materiálů ze serveru CzScene.

7. Profily umělců na CzScene jsou určeny pouze pro skutečné hudební soubory, či jednotlivce, činné v oblasti hudební tvorby. Profily založené pro kterýkoliv jiný druh organizace, propagace, nebo z jiných důvodů bude okamžitě odstraněn správcem serveru. Tato podmínka se vztahuje zejména na nahrávací společnosti, nahrávací studia, produkční společnosti, propagace turné, kompilací, atd.

8. Ke schválení účtů dochází elektronickou cestou, je proto nemožné, aby poskytovatel převzal odpovědnost za uploadovaný materiál. Všechny chybné údaje, nevhodný, či nepatřičný materiál zveřejňovaný protiprávně spadá pod odpovědnost umělce. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny těchto podmínek bez předchozího upozornění, nebo varování.

III. Další ujednání

1. Poskytovatel poskytuje služby dle těchto podmínek bezplatně.

2. Uživatel výslovně prohlašuje a odpovídá za to, že není v právech k obsahu zastupován některým kolektivním správcem, spravujícím práva autorů, výkonných umělců a vydavatelství v příslušných zemích (např. OSA, Intergram v České Republice, Soza a Slovgram ve Slovenské Republice atd.) a že obsah není zpracováním předmětu chráněného právy jiných osob (např. coververze).

3. Tyto podmínky jsou uzavírány na dobu neurčitou, počínaje datem registrace umělce.

4.Platnost těchto podmínek může skončit:

  a) vzájemnou dohodou smluvních stran
  b) vypovězením těchto podmínek dle čl.II. odst. 5 těchto podmínek

5. Případné spory z těchto podmínek se smluvní strany zavazují řešit podle českého právního řádu přednostně smírnou cestou s jurisdikcí českých soudů.Veškeré změny nebo doplňky těchto podmínek vyžadují ke své platnosti písemnou formu, přičemž každá změna či doplněk musí být číslovány. Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich podpisu.

© 2019 CzScene.cz - All rights reserved